Природни бедствия и сили - Свлачища


Свлачищa

Свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. Причините за възникването на свлачища са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони. Свлачищните процеси нямат внезапен характер и е възможно да бъдат регулирани с технически средства. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на свлачището може да се стигне до възникване на бедствена ситуация. На територията на България свлачищата са около 1000 и засягат площ от над 200 000 декара.

Основите елементи на свлачищата са:

 • повърхнина - повърхнината на плъзгане, по която се свличат земните маси. Тя може да е най-различна в зависимост от типа на свлачището. При
 • някои видове свлачища вместо повърхнина се формира слой , в който настъпва разрушаването;
 • дълбочина - разстоянието от горната повърхност на свлачището до повърхнината на плъзгане. Разстоянието се измерва перпендикулярно на горната повърхност на свлачището;
 • тяло - целият обем на свличащите се земни маси;
 • глава (вежда) - най-горната част на свлачищното тяло;
 • пета (език) - най-долната част на свлачищното тяло;
 • дължина - разстоянието от главата до петата на свлачищното тяло;
 • широчина - най-голямото разстояние напречно на посоката на свлачището.
 • Геоложките и тектонските си характеристики:

 • асеквентни - свлачища образувани в еднородни почви;
 • консеквентни - свлачища, при които свличането е по разделителните повърхнини между разнородни пластове, по прослойки със или без наличие на пукнатини
 • инсеквентни - свлачища, при които повърхнината на плъзгане пресича повърхнините на напластяване

Ето тук можете да видите видео