Природни бедствия и сили - Пожари


Пожари

Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим или пламъци, или и двете. Пожарът е сложен комплекс от физико-химични явления, в основата на които лежат нестационарни, т. е. изменящи се във времето процеси на горене, топло и масообмен. Пожарът е неконтролирано горене, което заплашва човешкия живот и здраве, материални ценности или природната среда. Пожарът може да бъде инцидентен или умишлено предизвикан с цел саботаж или в резултат на пиромания, или е причинен нежелано. Горене или изгаряне (на английски: Combustion) е последователността на екзотермични химични реакции между гориво и оксидант, придружени от производството на топлина и конверсия на химически видове. Отделяне на топлина може да доведе до производството на светлина под формата на пламък. Горивата често включват органични съединения (особено въглеводород) в газовата, течната или твърдата фаза. В пълно реакция горене, съединение, реагира с окисляващ елемент, като например кислород или флуор, и продуктите са съединения на всеки елемент в гориво с оксидиращ елемент.
Ето тук можете да видите видео